Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden   17-10-2016
Herma`s woondecoratie

Indentiteit van de ondernemer

Herma`s Woondecoratie
Prinsenkamp 104

7681 BH Vroomshoop

 

BTW-Indentificatienummer: NL001415273B74
KvK Handelsregister: 08186538
Emailadres: hermaswoondecoratie@hotmail.com

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Herma`s Woondecoratie. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Herma`s Woondecoratie. Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Herma`s Woondecoratie behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Herma`s Woondecoratie erkend.
1.4 Herma`s Woondecoratie garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. (De levering van de producten duurt 1 à 4 werkdagen, Betaling vooraf overmaken per internetbankieren, Ideal)
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Herma`s woondecoratie bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of leverbaar is), of er is om andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Herma`s Woondecoratie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Herma`s Woondecoratie geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de website zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

4 Zichttermijn / Herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet  verkopen op afstand (Artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (Een deel ervan) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op de dag na aflevering dat de consument de bestelde zaken heeft ontvangen. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Herma`s Woondecoratie heeft teruggezonden, is de verkoop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Herma`s Woondecoratie. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken binnen 14 kalenderdagen na de schriftelijke melding zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (Inclusief accesoires en bijbehorende documentatie). Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige beschadigd zijn geraakt, zal een door Herma`s Woondecoratie te bepalen waardevermindering worden toegepast op het aankoopbedrag. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Herma`s Woondecoratie er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na de schriftelijke melding van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico  van de afnemer ( Herma`s Woondecoratie raadt daarom altijd aan om de retourzending per aangetekende post te verzenden). Herma`s Woondecoratie behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen, welke voorgaande aan de retourzending niet bij haar zijn aangemeld en/of waar zij niet van tevoren schriftelijk akkoord voor heeft gegeven, te weigeren.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, voor de termijn van 14 kalenderdagen.

5 Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Herma`s Woondecoratie, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Herma`s Woondecoratie. Herma`s Woondecoratie houdt zich aan de wet persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Polici.
5.2 Herm`s Woondecoratie respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6 Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen Herma`s Woondecoratie en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Herma`s Woondecoratie is beoordeeld.
6.2 Herma`s Woondecoratie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

7 Afbeeldingen en specificaties
7.1 Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen etc: o.a afmetingen, kleuren etc. Op de website van Herma`s Woondecoratie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8 Overmacht
8.1 Herma`s Woondecoratie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storing in de electriciteit, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Herma`s Woondecoratie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Herma`s Woondecoratie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Herma`s Woondecoratie is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten door verkeerd aanwenden van de producten.

10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Eigendom van alle door Herma`s Woondecoratie aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Herma`s Woondecoratie zolang de afnemer de vorderingen van Herma`s Woondecoratie uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Herma`s Woondecoratie wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Herma`s Woondecoratie of een door herma`s Woondecoratie aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Herma`s Woondecoratie haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Herma`s Woondecoratie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Herma`s Woondecoratie en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Kloosterhaar kennis, tenzij Herma`s Woondecoratie er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

© 2016 - 2023 Herma`s Woondecoratie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel